ios7_activation_lock

Apple, Google, HTC, Huawei, Motorola, Microsoft, Nokia และ Samsung ได้ทำการประกาศการทำข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันการโจรกรรมมือถือและข้อมูลภายใน

โดยรายละเอียดคร่าวๆมีอยู่ว่า มือถือที่ถูกจำหน่ายหลังเดือนกรกฎา 2015 จะต้องมีระบบการสั่งลบข้อมูลจากระยะไกลและระบบที่สามารถล๊อคเครื่องไม่ให้สามารถใช้งานได้ถ้าหากเจ้าของไม่อนุญาติ ได้อย่างถาวร

ซึ่งแนวคิดนี้ก็ตรงกับสิ่งที่ทางวุฒิสมาชิกของสหรัฐฯได้เคยนำมติการนำเอาระบบ kill switch ลงไปในมือถือทุกเครื่อง เข้าไปประชุมกันในสภา ซึ่งจุดประสงค์ของแนวคิดนี้ก็เพื่อที่จะลดการโจรกรรมมือถือที่ ณ ปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นมาก

โดยหวังว่าการที่ทำเช่นนี้จะสามารถป้องกันไม่ให้ข้อมูลของผู้ใช้หลุดรอดออกไปได้และมือถือที่ถูกขโมยไปนั้นจะไม่สามารถที่จะนำไปทำอะไรต่อได้ เนื่องจากเครื่องจะถูกล๊อคทำให้มีมูลค่าน้อยลง ซึ่งอาจจะส่งผลให้แรงจูงใจในการกระทำผิดลดลงด้วย

 

ที่มา : MacRumors