443154-windows-10

เว็บไซต์ wmpoweruser ได้รายงานว่า Microsoft อาจจะนำชื่อ Windows Mobile กลับมาใช้อีกครั้งสำหรับการเรียก Windows RT และ Windows Phone ที่มีข่าวว่าจะนำมารวมกันในอนาคต เนื่องจากมีประกาศรับสมัครงานภายในของ Microsoft ที่ระบุถึงชื่อ Windows Mobile ในประกาศรับสมัครงาน ที่ระบุถึงลักษณะงานว่าเกี่ยวกับโครงการ Windows และ Windows Mobile อีกด้วย จากชื่อขึ้นต้นของ Windows Mobile ที่เป็นตัวใหญ่ตอนขึ้นต้นจึงน่าจะเป็นชื่อเฉพาะ ไม่ใช่การเรียกอุปกรณ์โมบายที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น

อย่างไรก็ตามก็มีบางคนตั้งข้อสังเกตว่า Microsoft นั้นเรียก Windows RT และ Windows Phone เป็นการภายในอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะไม่มีอะไรในกอไผ่เลยก็ได้ครับ

 

 

 

ที่มา : wmpoweruser