มีคนพบว่า Samsung Galaxy S6 ไม่ได้ใช้เซนเซอร์ของ Sony อย่างที่ควรจะเป็น เมื่อตรวจสอบจากเฟิร์มแวร์กล้องจนสามารถแยกได้เป็น 2 กลุ่ม!!!!!