Specphone TV เสนอ วีดีโอรีวิว i-mobile IQ X Leon มือถือรองรับ 4G LTE กล้อง 18 ล้าน ในราคา 6,990 บาท และอย่างทีเ่กริ่นไว้ว่า เปรียบเสมือนการยกทีวีที่บ้านติดตัวคุณไปทุกที่แน่นอน!!!!