comScore ได้จัดทำการสำรวจความพึงพอใจในการใช้แท็บเล็ตของผู้ใช้แท็บเล็ตกว่า 6,000 คนในสหรัฐฯ โดยผลออกมาคือส่วนใหญ่จะมีความพึงพอใจกับการใช้งานแท็บเล็ตของตนมากกว่าสมาร์ทโฟน ส่วนแท็บเล็ตที่ครองแชมป์ยอดความพึงพอใจในการใช้งานของเจ้าของมากที่สุดตกเป็นของ iPad ที่มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 8.8 คะแนน ส่วนฝั่ง Android นั้นตกเป็นของ Amazon Kindle Fire ที่ได้คะแนนไปถึง 8.7 คะแนนด้วยกัน ส่วนแท็บเล็ต Android อื่นๆ ส่วนใหญ่คะแนนจะอยู่ที่ 8.2 คะแนนเท่านั้น

นอกจากนี้ ยังมีข้อสรุปเพิ่มเติมจากการวิเคราะห์ผลสำรวจครั้งนี้ด้วย เช่น

  • ผู้หญิงนิยมซื้อ Kindle Fire ใช้มากกว่าผู้ชาย (เจ้าของ Kindle Fire กว่า 56.6% เป็นผู้หญิง)
  • ผู้ชายนิยมซื้อ iPad ใช้งานมากกว่าผู้หญิง (เจ้าของ iPad กว่า 52.9% เป็นผู้ชาย)
  • ผู้ใช้งาน iPad ส่วนใหญ่ บอกว่าเรื่องโมบายล์แอพและผู้จำหน่ายเป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อ ส่วนผู้ใช้งาน Kindle Fire บอกว่าเรื่องราคาและแอพเป็นสาเหตุหลัก
  • กลุ่มผู้ใช้งาน iPad โดยมากมักจะเป็นผู้ที่มีฐานะทางการเงินดีในระดับหนึ่ง โดยกว่า 46.3% จากผลสำรวจ พบว่าแต่ละคนมีรายได้ต่อปี $100,000 หรือมากกว่านั้น

ย้ำนะครับ ว่านี่เป็นการสำรวจกลุ่มตัวอย่างในสหรัฐฯ เท่านั้น

ที่มา : Macgasm