apple-watch-e1433461886231-1940x1090

จากผลการสำรวจของ UserTesting พบว่ากว่า 52% ของผู้ใช้ Apple Watch นั้นรู้สึกไม่อยากแนะนำให้ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นญาติๆ เพื่อนสนิท หรือคนในครอบครัวนั้นซื้อ Apple Watch มาใช้งาน เนื่องจากยังไม่พอใจในตัวเครื่องเท่าที่ควร แต่ยังมีผู้ใช้อีก 38% ที่จะแนะนำให้คนอื่นๆใช้ เนื่องด้วยเหตุผลที่ว่าสะดวกในการใช้งาน สามารถรับการแจ้งเตือนได้เลยโดยทีที่ไม่ต้องหยิบไอโฟนออกมาจากกระเป๋า และยังมีอีก 19% ที่รู้สึกรักและปลื้ม Apple Watch มากๆอีกด้วย

 

ที่มา : PhoneArena