iPhone iOS 5 Interface

คุณลักษณะ

  • เป็นการยกเครื่องบางส่วนมาจาก iOS เวอร์ชันก่อนหน้านี้ แต่มีการเพิ่มเอฟเฟ็คท์ และปรับเปลี่ยนหน้าตาไป
  • ออกครั้งแรกปี 2011

เครื่องที่ใช้

  • iPhone (3GS, 4, 4S)
  • iPad (1,2, The new iPad)
  • iPod Touch (3rd gen, 4th gen

Homescreen & Notifications

IMG_0001IMG_0007IMG_0060
IMG_0061IMG_0062IMG_0004

Settings

IMG_0037IMG_0038IMG_0040
IMG_0043IMG_0044IMG_0046
IMG_0048IMG_0051IMG_0052
IMG_0056IMG_0058IMG_0059

Keyboard

IMG_0002IMG_0006

Camera

IMG_0014IMG_0015

Applications & Etc.

IMG_0005IMG_0008IMG_0009
IMG_0011IMG_0013IMG_0016
IMG_0017IMG_0018IMG_0019
IMG_0020IMG_0021IMG_0023
IMG_0024IMG_0026IMG_0028
IMG_0031IMG_0034IMG_0035
IMG_0036IMG_0057IMG_0064

IMG_0065