3G ได้รับรองผลการประมูล ย่านความถี่ 2.1 GHz แล้ว

BY Jettoman | POSTED ON 18, 10, 2012 04:10pm | VIEWS
3G ได้รับรองผลการประมูล ย่านความถี่ 2.1 GHz แล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีมติ 4 ต่อ 1? เสียง อนุมัติรับรองผลการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 2.1 GHz. เมื่อวันที่ 16 ต.ค.55 โดยจะแจ้งผู้ประมูลให้รับทราบภายใน 7 วัน พร้อมประกาศให้สาธารณชนทราบต่อไป ทั้งนี้เอกชนจะต้องนำเงินมาชำระร้อยละ 50 ภายใน 90 วัน จากนั้น กสทช.จึงจะออกใบอนุญาต

 

ที่มา?morning-news.bectero

Comments
©2018 SPECPHONE.COM - All rights reserved.