กรุงไทยธุรกิจบริการ ยกระดับคุณภาพการทำงานด้วย Mobile Device Management Solution บนแอนดรอยด์โฟน

GroupITBeam_KTBGS_HTC

กรุงเทพฯ 4 ตุลาคม 2554: บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด หรือ KTBGS หนึ่งบริษัทในเครือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้บริการขนส่งทรัพย์สิน (Cash In Transit) แก่สถาบันการเงินชั้นนำ เดินหน้ายกระดับคุณภาพการให้บริการ และกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยระบบ Mobile Device Management Solution หรือ MDM โครงการที่นำโมบายดีไวซ์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ของเอชทีซี เพื่อส่งข้อมูลแบบออนไลน์ ทดแทนการจดบันทึกด้วยเอกสารและจัดเก็บลงฐานข้อมูลอีกครั้งในรูปแบบเดิม โดยเบื้องต้นเลือกใช้ HTC Wildfire 700 เครื่อง เพื่องานด้านบริหาร/จัดการเครื่องเอทีเอ็มให้กับธนาคารกรุงไทยประมาณ? 6.000 เครื่องทั่วประเทศ

นายดำรงค์ แก้วประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด กล่าวว่า ?ในปี 2553 KTBGS มีนโยบายพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพงานบริการ และปรับกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น ลดขั้นตอนการทำงาน ประหยัดทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ และเวลาในการควบคุมการทำงานด้านบริหาร/จัดการเครื่อง เอ.ที.เอ็ม.ทั้งระบบ ซึ่งเมื่อนำระบบ MDM มาใช้งาน บริษัทฯ ได้รับความสำเร็จในด้านข้อมูลเชิงบริหาร/จัดการงานด้าน เครื่อง เอ.ที.เอ็ม.เป็นอย่างดี เช่น การรายงานสถานการณ์ซ่อมแก้ไขเครื่อง เอ.ที.เอ็ม.ได้แบบ 100% การควบคุมสั่งการและติดตามการเปลี่ยนเงินที่เครื่อง เอ.ที.เอ็ม.แบบการกำหนด route การทำงานร่วมกับทีมงานและทีมผู้บริหารฯ จนได้รับความสะดวกมากขึ้น ทั้งระบบ ซึ่งส่งผลให้ KTBGS สามารถให้บริการงานของธนาคารและลูกค้าผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นอกเหนือจากนั้น ข้อมูลที่ได้รับจากระบบ MDM ยังสามารถนำมาใช้ในด้านการบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทาน ของงานบริการและการใช้ทรัพยากรของ KTBGS ได้อย่างสมดุล เพื่อใช้ในปรับปรุงรวมถึงขยายงานบริการด้าน เอ.ที.เอ็ม.ในอนาคต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง?

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล ผู้จัดการ ประจำประเทศไทย เอชทีซี (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า ?เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทาง KTBGS เลือกใช้ HTC Wildfire แอนดรอยด์โฟนจากเอชทีซี ในการพัฒนาแอพพลิเคชันโลจิสติกส์สำหรับงานดูแลตู้เอทีเอ็ม โครงการนี้นับเป็นโครงการสำคัญและเป็นตัวอย่างของพัฒนาการในการประยุกต์ใช้แอนดรอยด์โฟนในงานแอพพลิเคชันสำหรับภาคธุรกิจการเงิน?

นายภูวไนย บุตรทรัพย์ กรรมการบริหารด้านการตลาด บริษัท ไอที บีม จำกัด กล่าวว่า? ทางบริษัทมีแนวคิดในการทำแอพพลิเคชั่น Team Location บนสมาร์ทโฟน ให้กับลูกค้าในตลาดเมืองไทย โดยแอพพลิเคชั่น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการดำเนินงาน สั่งงาน ติดตามงาน รายงานผล ในลักษณะเวิร์กโฟว (workflow) ให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจการเงิน การขนส่ง การประกัน เป็นต้น ทางบริษัทได้ร่วมพัฒนาแอพพลิเคชันดังกล่าวร่วมกับทาง KTBGS ซึ่งเป็นลูกค้ารายแรกที่มีระบบสั่งงานบนแอนดรอยด์โฟนในประเทศไทย?

นายดำรงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ?แอนดรอยด์โฟนจากเอชทีซีสามารถตอบสนองการทำงานของระบบ MDM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านประสิทธิภาพเครื่องและระบบ HTC Sense ส่วนติดต่อใช้งานจากเอชทีซี ซึ่งมีเมนูภาษาไทยทั้งหมด ฟังก์ชันใช้งานง่ายและสามารถปรับแต่งเมนูต่างๆ ได้ตามความต้องการใช้งาน รองรับกับระบบแอพพลิเคชันของบริษัทฯ ที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงานจากไอทีบีม ซึ่งมีทีมงานพัฒนา ที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบงานด้านนี้ ทำให้ได้ระบบงานที่ใช้งานด้านบันทึกข้อมูลงานและจัดเก็บได้ทันทีโดยผ่านระบบ ออนไลน์ทำให้การบันทึกข้อมูลงานจากทีมงานทั่วประเทศเป็นในรูปแบบเรียลไทม์ ทดแทนการใช้งานด้านเอกสารและการสรุปรวบรวมข้อมูลงานบริหาร/จัดการเครื่อง เอ.ที.เอ็ม.ได้ทั้งระบบ?

 

KTBGS เล็งเห็นว่างานจัดเก็บข้อมูลเครื่อง เอ.ที.เอ็ม.ซึ่งเป็นงานหลัก (Core business) ขององค์กร และจำเป็นต้องมีระบบฐานข้อมูลซึ่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับเครื่อง เอ.ที.เอ็ม.อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งการดำเนินการรวบรวมข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอด้วยรูปแบบวิธีการเดิมเป็นเรื่องยาก เนื่องจากจะต้องรอข้อมูลจากทีมงานทั่วประเทศในรูปแบบเอกสารและมาบันทึกด้วยทีมงานสนับสนุนส่วนกลางของบริษัทฯ? ดังนั้น ทางบริษัท จึงตัดสินใจนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้? ทำให้การปรับปรุงข้อมูลเครื่อง เอ.ที.เอ็ม.จากทีมงานทั่วประเทศสามารถทำในรูปแบบออนไลน์เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางโดยตรงและได้ผลลัพธ์ของข้อมูลในรูปแบบเรียลไทม์ ทำให้ธนาคารสามารถเรียกดูข้อมูลของเครื่อง เอ.ที.เอ็ม.ล่าสุดทั้งข้อมูลทั่วไป จุดติดตั้งบนแผนที่ ภาพถ่ายล่าสุดของเครื่อง เอ.ที.เอ็ม.รวมถึงเครื่อง เอ.ที.เอ็ม.ของธนาคารอื่นที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงเป็นต้น? ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาตัดสินใจแบบเชิงรุกทางการตลาดให้กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย อีกทั้งยังสามารถสนองนโยบายที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มอบหมาย และยังสามารถบริหารต้นทุน การใช้ทรัพยากร และทำให้พนักงานเกิดความสะดวกสบายมากขึ้น

งานซ่อมแก้ไขเครื่อง เอ.ที.เอ็ม. เป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่ KTBGS ให้บริการ เมื่อนำระบบ MDM เข้ามาใช้ในการสั่งการงานซ่อมบำรุง เครื่อง เอ.ที.เอ็ม.ไปยังทีมงานภาคสนาม ทีมงานส่วนกลางจะสามารถติดตามและตรวจสอบสถานะปัจจุบันของงานแต่ละงานได้ทันที เพื่อการบริหาร/จัดการงานให้เป็นไปตามค่าดัชนี (KPI) ที่ธนาคารกำหนดภายใน 3 ชั่วโมง ตลอดจนสามารถเรียกดูข้อมูลการเข้าซ่อมผ่านจอมอนิเตอร์ของทีมงานสำนักงานทั้งศูนย์สำนักงานใหญ่ และ ศูนย์เครือข่ายทั่วประเทศกว่า 25 ศูนย์หลัก และ การเรียกดูรายงานของผู้บริหารผ่าน แอนดรอยด์โฟนจากเอชทีซี ทั้งนี้ ระบบ? MDM ทำให้เรียกดูสถานะปัจจุบันได้ว่ามีจำนวนเครื่อง เอ.ที.เอ็ม.ที่ดำเนินการซ่อมเสร็จเรียบร้อย และยังอยู่ระหว่างการซ่อมกี่เปอร์เซ็นต์

 

นายดำรงค์ กล่าวถึงประโยชน์ในการนำระบบ MDM มาใช้งานว่า ?ระบบ MDM ทำให้เราสามารถตรวจสอบสถานการณ์ซ่อมเครื่อง เอ.ที.เอ็ม.พร้อมส่งรายงานกลับไปยังธนาคารได้แบบ 100% จึงส่งผลให้ค่า KPI สูงขึ้นก่อนนำระบบมาใช้งาน โดยปัจจุบันค่า KPI อยู่ที่ 95% ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาแข่งขันพร้อมมอบรางวัลให้กับพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป?

 

นอกเหนือไปจากนี้แล้ว KTBGS ได้กำหนดนโยบายในปี 2555 ไว้ว่าเป็น?ปีแห่งการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ? และพร้อมแล้วที่จะนำระบบ MDM ไปใช้กับระบบงานอื่นๆ ทั้งในด้าน ระบบงานขนส่งเงินสด ตราสาร เช็ค การทำความสะอาดเครื่อง เอ.ที.เอ็ม.งานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ งาน Fleet Card และการพัฒนาระบบงานบริหารทั้งในเรื่องของคน/ทีมงาน วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนการได้มาซึ่งข้อมูลการให้บริการหน่วยงานต่างๆ และยังสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น และรองรับงานบริการลูกค้ารายอื่นที่จะมาใช้งานในปี 2555 ต่อไป

เกี่ยวกับกรุงไทยธุรกิจบริการ (KTBGS)

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) เป็นบริษัทในเครือของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB)? โดยธนาคารเป็นผู้ถือหุ้น 100%?? ภายใต้การเป็นส่วนหนึ่งของ KTB ที่มีประสบการณ์ด้านสถาบันการเงิน มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ? บริษัทฯ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2540 ปัจจุบันได้ให้บริการขนย้ายทรัพย์สินแก่ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำกว่า 18 ธนาคาร? ถึงแม้ว่าบริษัทฯ มีความชำนาญในงานบริการหลากหลายประเภท ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก แต่บริษัทฯ ก็มิได้หยุดนิ่งที่จะพัฒนาระบบงานการให้บริการในด้านต่างๆ แก่สถาบันการเงินต่อไป

 

ตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ในฐานะผู้ให้บริการและผู้ให้คำแนะนำในการขนย้ายเงินสดโดยรถยนต์นิรภัยสำหรับธนาคารพาณิชย์ ด้วยการแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บริษัทฯ ยึดมั่นกับบรรทัดฐานที่เข้มงวดในการรักษามาตรฐานสูงสุดสำหรับการให้บริการแก่ลูกค้า และข้อผูกมัดในการทำงานที่ได้รับการตรวจสอบด้านระบบการควบคุมคุณภาพที่เคร่งครัด และเป็นที่เชื่อมั่นแก่ลูกค้าเสมอมา ด้วยความมุ่งมั่นสู่จุดหมาย ?เป็นผู้นำในธุรกิจบริการ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของสถาบันการเงิน และหน่วยงานภาครัฐ? สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.kgs.co.th

Tags:

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก