con

เป็นธรรมดาของผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนที่จะต้องใส่ภาพไว้ในรายชื่อผู้ติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นเบอร์คุณแม่ คุณแฟน เจ้านาย อาจรวมถึงคุณป้าแม่บ้านภารโรง แต่ก็มีผู้ใช้งานอีกหลายท่านที่หลงลืมถึงวิธีการใส่ภาพในรายชื่อ วันนี้จึงอยากขออธิบายทบทวนวิธีการอีกสักครั้งครับ

1
ไปที่ เมนู รายชื่อผู้ติดต่อ
Screenshot_2014-05-22-15-24-44

 

2
เลือกรายชื่อของบุคคลที่ต้องการตั้งค่า
Screenshot_2014-05-22-15-25-42

3
เมื่อกดที่รายชื่อที่ต้องการตั้งค่า ให้มองหาเมนู แก้ไข
Screenshot_2014-05-22-15-26-07

 

4
เมื่อเข้าสู่เมนู แก้ไข สังเกตที่สัญลักษณ์ avatar แทนรูปตัวคน ปกติจะมีรูปการ์ตูนให้เลือก
หรือให้เราเลือกจาก แกลลอรี่ และถ่ายภาพ ก็ได้ ในสถานการณ์สมมตินี้ให้เลือกจาก แกลลอรี่ ครับ
Screenshot_2014-05-22-15-26-22

 

5
หน้าแกลลอรี่จะปรากฎออกมา ให้เลือกรูปที่เราต้องการ
Screenshot_2014-05-22-15-27-17

 

6
ระบบจะทำการให้เรา คร๊อป สัดส่วนภาพ ตามความต้องการ
Screenshot_2014-05-22-15-27-33

 

7
เมื่อได้สัดส่วนภาพที่ต้องการ แล้วกด ok เราก็จะได้ภาพสำหรับรายชื่อผู้ติดต่อของเรา
Screenshot_2014-05-22-15-28-00

 

8
อีกวิธีการหนึ่งคือ เลือกรูปภาพก่อน แล้วมองหา เมนู set as แล้วเลือก ภาพรายชื่อผู้ติดต่อ
Screenshot_2014-05-22-15-29-15