Sprint-4G

ช่วงเที่ยงวันนี้ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) แถลงข่าวว่าได้รับหนังสือจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้?ชะลอ?การดำเนินโครงการใหญ่ 4 โครงการไว้เป็นการชั่วคราว ได้แก่

  1. โครงการจัดประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz
  2. โครงการจัดประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 900 MHz
  3. โครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO)
  4. โครงการสนับสนุนช่วยเหลือการเปลี่ยนผ่านทีวีจากระบบแอนาล็อกเป็นดิจิตอลด้วยการแจกคูปองแก่ประชาชน

ส่วนระยะเวลาที่จะดำเนินโครงการนี้ต่อนั้นต้องรอการสอบรายละเอียดของทั้ง 4 โครงการ และปรับปรุงโครงสร้าง-ข้อบังคับต่างๆ ให้ชัดเจนก่อน

BqUEF3RCMAACqLD

นายฐากรระบุว่าจะนำหนังสือจาก คสช. เข้าประชุมบอร์ด กสทช. เพื่อหาแนวปฏิบัติต่อไป และจะดำเนินการภารกิจอื่นของ กสทช. ตามปกติ

สำนักงาน กสทช. เสนอบอร์ด กสทช. รับคำสั่ง คสช. เพื่อความโปร่งใสและได้รับการยอมรับจากประชาชนจึงให้ชะลอการประมูลคลื่น 1800 900 USO และการแจกคูปองเซ็ตท็อปบ็อกซ์

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ส่งเรื่องการดำเนินโครงการหลักของ กสทช. 4 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการจัดประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz 2.โครงการจัดประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 900 MHz 3.โครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) และ 4.โครงการสนับสนุนช่วยเหลือการเปลี่ยนผ่านทีวีจากระบบแอนาล็อกเป็นดิจิตอลด้วยการแจกคูปองแก่ประชาชน ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณา ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีดำริมอบหมายนโยบายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2558 ให้แก่ส่วนราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการร่วมกันทุกด้าน เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2557 ที่ผ่านมา และจากประกาศ คสช. วันที่ 14 มิ.ย. 2557 ระบุให้หน่วยงานรัฐส่งแผนงานโครงการขนาดใหญ่ให้ คสช. ทราบ

วันนี้ (17 มิ.ย. 2557) สำนักงาน กสทช. ได้รับหนังสือตอบจาก คสช. ให้ชะลอการดำเนินโครงการทั้ง 4 โครงการไว้เป็นการชั่วคราวก่อน จนกว่าจะมีการสอบรายละเอียดทั้ง 4 เรื่อง พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและจัดทำเป็นข้อบังคับ ข้อกฎหมาย ในการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน ให้ได้รับความไว้วางใจและเกิดประโยชน์กับรัฐอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส คลายความวิตกกังวลสงสัยจากประชาชนให้ได้ จึงจะดำเนินการต่อไป พร้อมกันนี้ คสช. และคณะทำงานกฎหมาย จะนำระเบียบในปัจจุบันของ กสทช. มาพิจารณาอย่างเร่งด่วนทันที

นายฐากร กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. จะนำหนังสือตอบจาก คสช. ดังกล่าว เสนอให้ที่ประชุมบอร์ด กสทช. รับทราบเพื่อพิจารณาเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป สำหรับการดำเนินการอื่นของ กสทช. ในการกำกับดูแล และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมยังคงดำเนินการตามปกติ

 

ที่มา: blognone