Topics: Xpeira Z3

รูปแรก Sony Xperia Z3 ปรากฏตัว ดูไม่ต่างกับรุ่นก่อนหน้ามากนัก

รูปแรก Sony Xperia Z3 ปรากฏตัว ดูไม่ต่างกับรุ่นก่อนหน้ามากนัก

เป็นธรรมเนียมปกติของ Sony ที่เราจะเห็นรุ่นใหม่ออกมาประมาณทุก 6 เดือน ในวันนี้ก็มีรูปของ Xperia Z3 ที่เป็นรุ่นต่อของ Xperia Z2 ออกมาให้เห็นกันเป็นครั้งแรกแล้วครับ จากรูปนั้นแสดงถึงบริเวณด้านหน้าของเครื่อง แต่ถ้าดูคร่าวๆ แล้วก็ถือว่าหน้าตาไม่ต่างกับ Xperia Z2 มากนัก โดยยังมีขอบที่ถือว่าค่อนข้างหนาสำหรับบริเวณด้านบนและด้านล่างของเครื่องตามสไตล์ของ...