Topics: WindowsAndroid

WindowsAndroid : รัน Android บน Windows แบบแท้ๆ ไม่ต้องผ่านอีมูเลเตอร์

ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นประโยชน์ของการที่ใช้รัน Android บน Windows มากนัก (ยกเว้นลองของใหม่เฉยๆ) แต่โปรเจ็คที่กำลังจะกล่าวถึงนี้ถือว่ามีความน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าเป็นการทำให้ Windows สามารถรัน Android ได้แบบ Native หรือถ้าพูดกันอีกนัยหนึ่งแล้วจะมีความเร็วในการใช้งานมากกว่าเดิม เพราะใครที่เคยรัน Android...