Topics: Sue

Apple ถูกฟ้องร้องในสหรัฐฯ โทษฐานจำหน่ายและให้เช่าภาพยนตร์ HD บนอุปกรณ์ iDevice ที่ไม่รองรับ HD

BY ZeroSystem on 09/07/13     Tags: Apple, Sue

สหรัฐอเมริกา จัดเป็นประเทศหนึ่งที่กฎหมายค่อนข้างรุนแรง

Apple vs Samsung ใครลอกใครก่อนกันเเน่

BY Sylenth on 20/04/11     Tags: Apple, iPhone, Patent, Samsung F700, Sue

  จากข่าวเก่าที่เเอปเปิลฟ้องซัมซุงว่าก็อปปี้หน้าตาของ iPhone เเละ iPad ไปใช้ในผลิตภัณฑ์ของตน

เเอปเปิลฟ้องซัมซุงว่าก็อปปี้หน้าตาของ iPhone เเละ iPad ไปใช้ในผลิตภัณฑ์ของตน

BY Sylenth on 19/04/11     Tags: Apple, Patent, Samsung, Sue

นานๆทีเราจะเห็นเเอปเปิลออกมาขยับเล่นช่องทางกฏหมายไล่ฟ้องกับเขาบ้าง

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.