Topics: Smart Shot

รูปเพรสของเลนส์กล้องเสริม Sony บนสมาร์ทโฟนปรากฏแล้ว ใช้ชื่อเป็นทางการว่า Smart Shot

BY Sylenth on 02/09/13     Tags: QX10, QX100, Smart Shot, Sony

จากที่มีรูปคู่มือของเลนส์กล้องของ Sony ออกมาได้ระยะหนึ่ง

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.