Topics: QR Code

[PR] The Story of Father นิทรรศการเสมือนจริงบอกเล่าเรื่องราวของ “พ่อ”

[PR] The Story of Father นิทรรศการเสมือนจริงบอกเล่าเรื่องราวของ “พ่อ”

ตลอดระยะเวลา 1 ปีหลังจากที่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 สวรรคต เรื่องราวทั้งพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ถูกนำเสนอ ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ  หลายเรื่องที่เราอาจคุ้นเคยอยู่แล้ว หยิบมาเล่าในมุมใหม่ และก็หลายเรื่องเราอาจยังไม่เคยได้ฟังก็เป็นได้ บริษัท...