Opera Mini

ความเเตกต่างระหว่าง Opera Mini เเละ Opera Mobile

Opera ถือเป็นหนึ่งใน Browser ไว้เล่นเว็บผ่านอินเตอร์เน็ตทางเลือกจากหลายๆ ตัวไม่ว่าจะเป็น Firefox, Maxthon, Dolphin Borwser สำหรับคนที่อยากได้ฟีเจอร์หรือความสะดวกในการใช้งานที่ต่างไปจากตัว Stock ที่ติดมากับระบบปฏิบัติการณ์ [อ่านต่อ]