Topics: Nano Molding Technology

ลือ HTC ลดใช้โลหะประกอบเครื่อง, เปลี่ยนไปใช้ NMT แทนในปี 2012

BY SpecPhone HQ on 20/09/11     Tags: HTC, Metal, Nano Molding Technology, Plastic

ทุกวันนี้นอกเหนือจากสเปคเครื่องแล้ว การออกแบบ และวัสดุถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้ใช้คำนึงถึง

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.