Topics: iPod Nano Gen 7

iPod Nano Gen 7 ถูก iFixit แกะเรียบร้อยแล้ว จัดให้ความง่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์อยู่ที่ระดับ 5/10

BY ZeroSystem on 17/10/12     Tags: iPod Nano, iPod Nano Gen 7

และแล้ว iPod Nano Gen 7 (7th Generation) ก็เป็นอีกหนึ่งรายที่ถูก iFixit ชำแหละออกมาดูชิ้นส่วนภายในครับ หลังจาก iPod Touch Gen 5 และ iPhone 5

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.