Topics: icebucketchallenge

หรือจะไฝว้!! Samsung Galaxy S5 ทำ ALS Ice Bucket Challenge พร้อมท้ามือถือ 3 รุ่น

เกาะกระแสไปอีกคน… เอ่อ จะใช้คำว่าอีกคนคงไม่ถูกนัก ต้องใช้คำว่าอีกเครื่อง แต่จริงๆ

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.