Topics: HTC EVO3D

ผลของการปล่อย Source Code ของ HTC ทำให้ทุกเครื่องสามารถลงรอมได้เองเเล้วในตอนนี้

BY Sylenth on 30/07/11     Tags: Bootloader, HTC, HTC EVO3D, HTC Sensation

    ขอรวมสองข่าวเลยละกันนะครับ จากเมื่อวาน HTC ได้ปล่อย Source Code ออกมา โดยเครื่องที่ปล่อยออกมาคือ HTC Salsa, HTC EVO 4G, Droid

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.