Topics: HD2

ยังเอาอยู่! มีคนพอร์ต Ice Cream Sandwich ลงบน HTC HD2 ได้แล้ว

ท่ามกลางกระแสการพอร์ต Ice Cream Sandwich จาก AOSP (Android Open-Source Project) ไปยังอุปกรณ์รุ่นต่างๆ กันอย่างสนุกสนาน

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.