Topics: Google Play Books

Google Play Books เพิ่มฟีเจอร์ Night Light ถนอมสายตาเวลาใช้งานในที่แสงน้อย!!!

BY SpecPhone HQ on 16/12/15     Tags: Google, Google Play Books

การอ่านหนังสือในที่แสงน้อยเป็นปัญหาที่เรานั้นก็รู้กันดีอยู่ว่าจะต้องใช้สายตาเพ่งมองมากกว่าปกติ

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.