FullHDMI 1.3.1

FullHDMI แอพช่วยส่งภาพผ่าน HDMI ของ HTC EVO 4G แบบไม่ต้อง root

ใครที่ใช้ HTC EVO 4G อยู่ (แต่ในเมืองไทยคงหาได้ยากนะ) คงจะมีปัญหาในการส่งภาพผ่านทางพอร์ต HDMI ของเครื่อง เนื่องด้วยจะต้อง root เครื่องหรือใช้ kernel ที่มีการปรับปรุงแล้ว จึงจะสามารถแสดงได้ [อ่านต่อ]