Topics: Easter

Angry Birds Seasons รับเทศกาลวันอีสเตอร์ เพิ่มด่านให้จุใจถึง 15 ด่าน

Angry Birds Seasons รับเทศกาลวันอีสเตอร์ เพิ่มด่านให้จุใจถึง 15 ด่าน

สำหรับเกม Angry Birds Seasons นั้นก็จะเป็น Angry Birds เวอร์ชันที่มีการเพิ่มเติมด่านเข้าไปให้เรื่อยๆ เมื่อถึงช่วงเทศกาลสำคัญๆของทางยุโรป ซึ่งในช่วงอีสเตอร์ที่จะมาถึงนี้ ทาง Rovio ก็ได้เพิ่มด่านเข้ามาให้อีก 15 ด่านด้วยกัน (และจะมีเพิ่มให้อีก 3 ด่านทาง Facebook) โดยในตัวเกมก็มีการปรับรายละเอียดให้น่ารักขึ้นอีกด้วย...