Drive

HTC One, One mini และ One Max ที่ใช้ Sense 5.5 จะได้รับพื้นที่ Google Drive เพิ่มขึ้น 50 GB

ถือเป็นเซอร์ไพรส์ของผู้ใช้งาน HTC ตระกูล One ไม่ว่าจะเป็น HTC One, One mini หรือ One Max นั้นจะได้รับพื้นที่ใช้งาน Google Drive เป็น 50 GB เป็นเวลา 2 ปี โดยสามารถรับพื้นที่ดังกล่าวได้หลังจากอัพเดทเป็น Sense 5.5 แล้ว โดยผู้ใช้เครื่องที่อยู่ในรายชื่อดังกล่าวสามารถเข้าไปใน Google Drive แล้วเลือก … [อ่านต่อ]