Topics: CPU Dual Core

ฝันค้างไปก่อน…สำหรับใครที่รอ Apple iPhone 5 เพราะดูท่าคงเปิดตัวไม่ทันในมิถุนายนนี้

ฝันค้างไปก่อน…สำหรับใครที่รอ Apple iPhone 5 เพราะดูท่าคงเปิดตัวไม่ทันในมิถุนายนนี้

สำหรับใครที่กำลังฝันถึง iPhone 5 หรือคนที่เตรียมเงินที่จะถอยคงได้กินแห้วกัน เพราะจากที่ปกติแล้วจะได้มีการเปิดตัว iPhone ตัวใหม่ ทุกครั้งจะอยู่ช่วงเวลาเดือนมิถุนายนกลางปี เหมือนที่ผ่านๆ มา แต่ในคราวนี้มีข่าวลือมาว่าคงได้มีก่ีเลื่อนการเปิดตัว และจัดจำหน่ายออกไปอีกไปเป็นเดือนกันยายน เรียกได้ว่าเลื่อนออกไปเป็นเวลา...