Topics: Contract

ของเขาดีจริง! ผลวิจัยเผยผู้ใช้ iPhone 4S กว่า 40% ยกเลิกสัญญาเก่าเพื่อเปลี่ยนมาใช้

BY SpecPhone HQ on 01/12/11     Tags: Contract, iPhone 4S, Survey

ก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่าระบบให้บริการของเครือข่ายในสหรัฐฯ

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.