Topics: Camera Mic

Camera Mic เปลี่ยนปุ่มไมค์ใน iPhone มาเป็นปุ่มชัตเตอร์แทนกันดีกว่า

เชื่อได้เลยว่าหลายๆ คน ที่ซื้อ iPhone มาใช้งาน อาจจะมีน้อยอกน้อยใจกันบ้างเรื่องของการถ่ายรูป

    หน้า 1 จาก 1
    ©2018 SPECPHONE.COM - All rights reserved.