Topics: BlackBerry jam

แบล็คเบอร์รี่ ประกาศ จัดงานแบล็คเบอร์รี่ แจม เอเชีย ปีนี้ ที่ประเทศฮ่องกง

แบล็คเบอร์รี่ ประกาศ จัดงานแบล็คเบอร์รี่ แจม เอเชีย ปีนี้ ที่ประเทศฮ่องกง

แบล็คเบอร์รี่ ประกาศ จัดงาน แบล็คเบอร์รี่ แจม เอเชีย ปีนี้ ที่ประเทศฮ่องกง ? ? แบล็คเบอร์รี่ ประกาศการกลับมาอีกครั้งของงานแบล็คเบอร์รี่ แจม เอเชีย ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ? 27 กันยายน 2556 ณ ประเทศฮ่องกง แบล็คเบอร์รี่ แจม เอเชีย จะมีการรวบรวมหัวข้อการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจำนวนมาก...