Topics: AOSP

cyanogen ประกาศเตรียมปล่อย CyanogenMod 9 รุ่น Ice Cream Sandwich ภายในสองเดือน!

สำหรับขาใหญ่ Android ที่ตะเวนเล่นรอมโมมาพอสมควรน่าจะคุ้นชื่อกันดีกับ cyanogen รอมที่ใช้ฐานจาก AOSP (Android Open-Source Project)

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.