account

Sync Data เชื่อมโยงข้อมูลแอนดรอยด์ปลอดภัยใช้ได้ทุกที่

การใช้งานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นั้น ค่อนข้างมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง ส่วนหนึ่งก็เพราะรูปแบบไม่ตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งาน แต่สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ ซึ่งผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตแอนดรอยด์น่าจะคิดถึงไว้เสมอก็คือ เรื่องการซิงก์ข้อมูลสำคัญๆ [อ่านต่อ]