Topics: โปรโมชัน

รวมราคาและโปรโมชันจาก Operator ในงาน Thailand International Mobile Show 2012

รวมราคาและโปรโมชันจาก Operator ในงาน Thailand International Mobile Show 2012

นอกจากแบรนด์ของมือถือและแท็บเล็ตจะมาจัดบูธเองแล้ว ส่วนของผู้ให้บริการเครือข่าย (Operator) ก็มาเปิดบูธในงาน Thailand International Mobile Show 2012 ด้วยเช่นกัน ซึ่งแค่ละค่ายก็ส่งโปรโมชันออกมาแข่งกันอย่างเต็มที่ จะเป็นอย่างไรบ้าง เข้าไปชมกันทีละค่ายเลยครับ   AIS เริ่มกันที่ AIS ก่อนเลย ในงาน Thailand International Mobile Show 2012 ครั้งนี้ก็ดูจะเน้นและเจาะจงไปยังกลุ่มสมาร์ทโฟน...