Topics: โปรโมชัน

รวมราคาและโปรโมชันจาก Operator ในงาน Thailand International Mobile Show 2012

นอกจากแบรนด์ของมือถือและแท็บเล็ตจะมาจัดบูธเองแล้ว ส่วนของผู้ให้บริการเครือข่าย (Operator) ก็มาเปิดบูธในงาน

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.