Name:  p6.JPG
Views: 31
Size:  124.7 KB

ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เล็งเห็นความสำคัญของการจัดตั้งโครงการสร้างเจ้าของธ ุรกิจหน้าใหม่ ในชื่อโครงการ "Egg Project" หรือ "โครงการตั้งไข่ธุรกิจ" โดยเปิดให้นักศึกษาเสนอความคิดในการเป็นเจ้าของธุรกิ จที่สนใจ พร้อมรายละเอียดของความเป็นไปได้ในการพัฒนา ต่อคณะกรรมการคัดเลือก และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมธุรกิจเฉพาะ ทาง พร้อมกับการเรียนเชิงปฏิบัติ การบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการตลอดระยะเวลาการเป็นน ักศึกษาในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

และเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงาน และตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กรทาง มหาวิทยาลัยจึงเปิดให้ดูงานที่บริษัทชื่อดังในเครือห อการค้าไทยเช่น Thai Bev, Oishi, มาลี สามพราน, มาม่า เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปี ได้มีโอกาสในการดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จตั้งแต ่ขณะศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยกตัวอย่างเช ่น “ปลั๊ก สวีเดน”เจ้าของอู่ซ่อมรถที่เด็กที่สุดในไทย และ “เอฟ นภดล สุนทรกระจ่าง”เจ้าของธุรกิจสมุดรักษ์โลกที่มีรายได้ก ว่าครึ่งแสนภายใน3เดือน ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าโครงการนี้จะทำให้ทุกคนเป็นเจ้าข องธุรกิจที่ดีและสร้างประโยชน์แก่สังคมในอนาคตได้อย่ างแน่นอน