หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันมาแล้วกับระบบ Hybrid Learning System มาดูกันว่าระบบนี้มีดียังไงทำไมเหล่าดาราหรือไอดอลมห าลัยต่างชอบใช้กันนัก

“มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน UTCC Hybrid Learning System มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 และได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเป็นมูลค่าหลายร้อยล ้านบาท จากนโยบายที่ชัดเจนและ เตรียมการพัฒนาทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาอาจารย์ ทำให้ปัจจุบันมหาวิทยาลัย หอการค้าไทยมีบทเรียน e-Learning ให้นักศึกษาสามารถ Download บทเรียนให้นักศึกษา ได้อ่านก่อนทุกรายวิชาจากอุปกรณ์ไอทีที่มหาวิทยาลัยใ ห้ นักศึกษาไว้ใช้งานตลอด 4 ปี และจะได้รับเป็นกรรมสิทธิ์เมื่อสำเร็จการศึกษา ส่วนอาจารย์สามารถปรับเนื้อหาให้มีความ ทันสมัยได้ตลอดเวลา โดยบรรยากาศในห้องเรียน จะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง อาจารย์กับนักศึกษาที่ได้อ่านบทเรียนมาล่วงหน้า พร้อมทั้งสามารถทำแบบทดสอบเพื่อประมวล ความรู้และเก็บคะแนนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมุ่งหวังที่จะให้ UTCC Hybrid Learning System สามารถก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่นักศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”แบบนี้เองนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยถึงเรียนดีแ ละประสบความสำเร็จกันมาก ทั้งยังมีอาจารย์คอยให้คำแนะนำ คำปรึกษาที่ดี อีกทั้งเพื่อนๆ รุ่นพี่ รุ่นน้อง ต่างอยู่กันอย่างอบอุ่น ดูแลกันอย่างดีกันอีกด้วย