โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะ

จากการรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์การ พนันในประเทศไทยและต่างประเทศโดยโครงการขับเคลื่อนสั งคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาการเล่นพนันคาสิโนออนไลน์จากเว็บพนัน Gclub ที่ฝั่งกัมพูชา Holiday Palace หรือ Sbobet (มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ และศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบข้อมูลที่น่ากังวลเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนและผลกระท บจากการเล่นพนันคาสิโนออนไลน์จากเว็บพนัน Gclub ที่ฝั่งกัมพูชา Holiday Palace หรือ Sbobet หลายประเด็น ร้อยละ 15-20 ของเด็กและเยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เล่นพนันคาสิโนออนไลน์จากเว็บพนัน Gclub ที่ฝั่งกัมพูชา Holiday Palace หรือ Sbobet ทั้งเล่นประจำและเล่นเป็นครั้งคราว ร้อยละ 10-16 เล่นพนันฟุตบอล โดยจากการศึกษาสถานการณ์และการป้องกันการลักลอบเล่นก ารเล่นพนันคาสิโนออนไลน์จากเว็บพนัน Gclub ที่ฝั่งกัมพูชา Holiday Palace หรือ Sbobet การพนันฟุตบอลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดกระทร วงศึกษาธิการ โดยกองวิจัยและพัฒนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปี 2553 พบว่า นักเรียน ม.1-ม.6 เล่นพนันฟุตบอลถึงร้อยละ 26.8 โดยใช้เงินสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไปพนันบอล แต่หากไม่มีเงิน นักเรียนร้อยละ 7.5 จะกู้เงินนอกระบบเพื่อใช้เล่นพนันคาสิโนออนไลน์จากเว็บพนัน Gclub ที่ฝั่งกัมพูชา Holiday Palace หรือ Sbobet พนันฟุตบอล และแม้รู้ว่าการพนันฟุตบอลเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผู้เล่นพนันร้อยละ 24.2 ไม่กังวลที่จะถูกจับ ดำเนินคดี เด็กและเยาวชนไทยหลายแสนคนเล่นพนันออนไลน์