บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)/บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ เรามีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนองต่อนโยบ ายของรัฐบาลให้ประชาชนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเ ต็มขีด ความสามารถที่เอื้ออำนวยประโยชน์ในส่วนบุคคลและส่วนร วม อีกทั้งยังเป็นแรงช่วยผลักดันด้วยการส่งเสริมพัฒนาธุ รกิจในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศของเมืองไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเที ยมนานาประเทศ เพื่อไปสู่สังคมอุตสาหกรรมใหม่ (Newly Industrialized Country) ที่สามารถแข่งขันเทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล ที่ผ่านมา บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำของการริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสาร สนเทศ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ภาครัฐ และเอกชนในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาโปรแกรมภาษาไทย และตัวอักษรไทยใช้ในคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล การนำระบบแฟรนไชส์มาพัฒนากับร้านค้าปลีกจำหน่ายคอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติขึ้นเป็นครั้งแรกในประเท ศไทย เป็นต้น

“SVOA” ได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และพัฒนาเทคโนโลยีใหม ่ๆ อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการให้บริการที่ดี เพื่อความพึงพอใจสูงสุด ของลูกค้า ภายใต้อุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่ต้องการจะเป็น “แบบอย่างบริษัทที่ดีของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสั งคมไทย” และด้วยบรรทัดฐาน ดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วจนสามารถก้าวเป็นหน ึ่งในบริษัทชั้นนำในธุรกิจ การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครบวงจร โดยมีเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมทุกบริการด้าน คอมพิวเตอร์ อาทิ เป็นผู้แทนจำหน่าย คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ทั้งที่นำเข้าจ ากต่างประเทศ และมีฐานการผลิตคอมพิวเตอร์ของตนเองภายใต้ชื่อทางการ ค้า “SVOA” ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 และ ISO 14001:2004 จนได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการค้า คอมพิวเตอร์ ในต่างประเทศ ให้ผลิตภัณฑ์ของ SVOA เป็นสินค้าส่งออกในหลายประเทศ

บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด : นอกจากเป็นผู้ให้บริการออกแบบ และวางระบบงานคอมพิวเตอร์อย่างครบวงจร (Systems Integration) ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตั้ง Hardware, Software, Software Implementation และ Customization และให้บริการการบำรุงรักษาระบบหลังการ Implement แล้ว ยังเป็นผู้ให้บริการ Outsource แบบครบวงจรให้กับลูกค้า โดยใช้ความสามารถของบุคลากรที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ผนวกความร่วมมืออันดีกับพันธมิตรเจ้าของผลิตภัณฑ์ธุร กิจระดับโลก การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management) และศูนย์ประมวลผลข้อมูล (Data Center) ซึ่งในส่วน Data Center นี้ยังสามารถให้บริการรับฝากเซิร์ฟเวอร์ ให้เช่าเซิร์ฟเวอร์ บริหารเซิร์ฟเวอร์ ดูแลระบบอีเมล์ และจัดการระบบสำรองและประมวลผลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอี กด้วย

หน้าที่ในตำแหน่งอาชีพเสริม 2559 ช่างไฟฟ้า Facility Engineer:

ดูแล Facility ต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช ้งาน ( Facilities Planning) อาทิ การติดตั้ง บำรุงรักษาอุปกรเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ Facilities ต่างๆ
ควบคุมดูแล ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ Facilities เพื่อให้อุปกรณ์ Facilities อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Monitoring ระบบ Facility และ Building Automation ออฟฟิศ
รวบรวม จัดทำ และปรับปรุง แผนผังของอุปกรณ์ Facilities ต่างๆ ที่ติดตั้งใช้งานในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
จัดทำรายงานสรุป การบริหารจัดการประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ Facilities ทั้งหมด

อัตรา: 1 อัตรา
เงินเดือน: 15,000-18,000
สวัสดิการ: ตามโครงสร้างบริษัทและตามกฎหมายแรงงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เพศ ชาย
อายุ 25-35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าหรือวิศวกรรมเครื่องกล
มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ด้านระบบงานควบคุมวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ได้แก่ ระบบควบคุมอาคาร, ระบบไฟฟ้า เป็นต้น

สถานที่ปฏิบัติงาน: SVOA (ตึก SV City - พระราม 3) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

การสมัครงาน: http://newparttimeonline.blogspot.com/