:- MOTOROLA MOTORAZR2 V9 FERRARI EDITION1. MOTORAZR2 V9 FERRARI EDITION

2. 2 2

3.

4. 5

5. CD 2

6. V8: 7000: 85% 100%: 2 () 3:::Ferrari Official Licensed Product( )V8 ()80%3()33