pocket pc hp h4150 +  

    95%

 

950 EMS

  ems/

   080-5641134__________________
# -