งานวิจัยใหม่ชี้ให้เห็นถึงระดับความเป็นอยู่ที่ดีในส หราชอาณาจักร

ประชากรในสหราชอาณาจักร“ กำลังทุกข์ทรมานจากความทุกข์ทางจิตใจในระดับสูง” รายงานโดย London School of Economics (LSE) และ Simetrica-Jacobs ผู้ให้คำปรึกษาที่วัดผลกระทบทางสังคมพบ
การวิเคราะห์ช่วงของตัวชี้วัดต่าง ๆ รวมถึงความสุขความพึงพอใจในชีวิตและความวิตกกังวลนัก วิจัยได้บันทึกระดับความเป็นอยู่ที่แย่ลงเมื่อเปรียบ เทียบกับผลการสำรวจในเดือนมีนาคม / เมษายน 2019
“ รูปแบบนี้สอดคล้องกันในทุกภูมิภาคในสหราชอาณาจักรระห ว่างชายและหญิงในทุกกลุ่มอายุและกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ” ผู้เขียนรายงานกล่าว
“ ระดับของมาตรการด้านสุขภาพทั้งหมดอยู่ในระดับต่ำสุดท ี่พวกเขาเคยมีมานับตั้งแต่บันทึกเริ่มขึ้นในสหราชอาณ าจักร [ในปี 2011]การสำรวจซึ่งบันทึกการตอบสนองจากผู้ใหญ่ 1,982 คนทั่วสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่ 9-19 เมษายนพบว่าประเทศโดยรวมคือ“ อยู่ภายใต้เกณฑ์การเจ็บป่วยทางจิต”ความผิดปกติทางจิต เวชหมายถึงผลกระทบต่อสุขภาพจิตที่มีต่อคุณภาพชีวิตคว ามทุกข์ทางจิตวิทยานั้นสูงเป็นพิเศษสำหรับผู้หญิงกลุ ่มชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์และผู้ทำงานหลัก นักวิจัยยังพิจารณาถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากระดับควา มเป็นอยู่ที่ลดลงโดยประมาณว่าค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพโ ดยรวมของผู้ใหญ่ในสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 2.25 พันล้านปอนด์ต่อวันหรือประมาณ 43 ปอนด์ต่อผู้ใหญ่ต่อวัน ค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพโดยรวมหมายถึงจำนวนเงินที่อาจจ ำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มเติม เนื่องจากการระบาดใหญ่ Paul Dolan ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ที่ LSE และหนึ่งในผู้เขียนรายงานกล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ รัฐบาลจะต้องกำหนดนโยบายสุขภาพจิตเพื่อช่วยผู้ที่ได้ รับผลกระทบมากที่สุดจากการระบาดใหญ่ เขากล่าวเสริมว่า:“ 918kiss ความแตกต่างระหว่างระดับของรายงานความเป็นอยู่ที่ดีใ นเดือนเมษายน 2563 เทียบกับเมษายน 2562 เป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามไม่น่าแปลกใจเลยที่มีผู้เสี ยชีวิตจำนวนมากที่ COVID-19 และการตอบสนองทางนโยบายกำลังเกิดขึ้นกับเรา” เขากล่าว “ เราคำนวณว่ามาตรการระยะทางทางสังคมประกอบขึ้นประมาณส องในสามของผลกระทบต่อสุขภาพและเน้นถึงความสำคัญของนโ ยบายของรัฐบาลเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพจิตข องผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากมาตรการในปัจจุบัน ”