สรรพสิ่งทุกอย่างในโลกนั้นล้วนแต่มีสองด้านเสมอมีเกิ ดก็ต้องดับมีดีก็ต้องมีเลวมีอกหักก็ต้องมีสมหวังมีมื ดก็ต้องมีสว่างหรือแม้กระทั้งการพนันอย่างgclubหรือgoldclub slotก็เหมือนกันย่อมมีส่วนที่เป็นประโยชน์และโทษคู่กันไป ไม่ใช่ใช่ว่าการพนันนั้นจะมีแต่โทษอย่างเดียว สำหรับคนบางคนที่คิดว่าการพนันจากบ่อนGenting clubและholiday palaceจากประเทศกัมพูชานั้นมีแต่โทษผมจะขอยกตัวอย่างจากผู้ ที่ได้รับประโยชน์จากคาสิโนมาบอกกล่าวให้ฟัง ประเทศกัมพูชานั้นคือตัวอย่างของประเทศเพื่อนบ้านที่ ได้รับประโยชน์จากคาสิโนโดยตรงซึ่งประโยชน์ที่ประเทศ กัมพูชาได้รับก็มีหลายอย่างเช่นเรื่องของภาษีที่รัฐบ าลกัมพูชาได้ภาษีปีละหลายพันล้านบาทเพื่อนำมาพัฒนาปร ะเทศของพวกเขาในด้านต่างๆเช่น การจัดการประปา การทำถนน การจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการ รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนในการสร้างความเข้มแข็งในด้า นการทหาร และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในหลายๆด้าน และทำในประชาชนมีงานทำและส่งผลให้ภาคธุรกิจในด้านการ ท่องเที่ยวให้คึกคักไปอีกด้วยและในประเทศไทยของเรากา รออกลอตเตอรี่ก็ยังเป็นแหล่งเงินได้สำคัญในโครงการสา ธารณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนน สะพาน มหาวิทยาลัย รวมถึงการถูกนำไปใช้เป็นเงินทุนในการสร้างโบสถ์ เรียกได้ว่าผลกำไรจากกิจกรรมการพนัน ของรัฐถูกนำไปใช้ทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งในด้านสาธารณ ูปโภค การศึกษา และการศาสนา ฯลฯ นี่คือตัวอย่างของประเทศที่ได้รับประโยชน์จากคาสิโนโ ดยตรง